2 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jednostką logistyczną bezpośrednio podległą Komendantowi 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu.

 

Podstawą prawną do formowania 2. WOG we Wrocławiu była Decyzja nr 503/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 6. grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo - gospodarczych od operacyjno - szkoleniowych.

Najważniejsze dokumenty, stanowiące podstawę sformowania 2. WOG:

 • Rozkazy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Z - 75 i Z - 110 w sprawie realizacji przedsięwzięć umożliwiających sformowanie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.
 • Rozkazy Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr Z - 279 i Z - 348 w sprawie sformowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych we Wrocławiu i Gliwicach.
 • Rozkaz Dowódcy Śląskiego Okręgu WOjskowego nr Z - 380 z dnia 28. listopada 2007 r. w sprawie nadania jednostce przydziałów gospodarczych.

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy z dniem 1. października 2007 r. stał się dysponentem środków budżetowych III stopnia, a od dnia 1. stycznia 2008 r. jest oddziałem gospodarczym dla jednostek i instytucji wojskowych, które zostały mu przydzielone na zaopatrzenie.

 

ŚWIĘTO JEDNOSTKI


Święto 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu ustanowione zostało Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 480 z dnia 14. grudnia 2011 r. i obchodzone jest corocznie w dniu 17 września.

 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA 2. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO


Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 93/MON z dnia 29 marca 2012 r. wprowadził odznakę pamiątkową 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zatwierdził wzór graficzny odznaki, wzór legitymacji oraz nadał regulamin odznaki.

Odznaka pamiątkowa 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę zawodową i pracowników wojska. Jej spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Jest ona znakiem przywiązania do Oddziału kadry zawodowej, pracowników wojska i żołnierzy rezerwy. Odznakę pamiątkową 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska, a także innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania za ofiarną oraz sumienną służbę i pracę.

Odznaka Pamiątkowa zaprojektowana została przez Kierownika Sekcji Wychowawczej 2 WOG p. Jacka Kulebę. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego ze złotymi krawędziami o wymiarach 45 x 45 mm. Ramiona są w kolorze granatowym, który nawiązuje do koloru jednostek zaopatrywania służb logistycznych. W centrum krzyża znajduje się cyfra „2” będąca numerem własnym Oddziału Gospodarczego na tle charakterystycznych kolorów miasta Wrocławia, czyli miejsca stałej jego dyslokacji - otoczona dwoma najbardziej charakterystycznymi symbolami służb logistycznych: kołem zębatym symbolizującym technikę oraz kłosem symbolizującym żywność i służby materiałowe. Na ramionach krzyża widnieją litery: „W” (na lewym ramieniu), „O” (na górnym ramieniu), „G” (na prawym ramieniu) oraz rok „2008” (na dolnym ramieniu). Napisy te są skrótem nazwy jednostki – Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz roku rozpoczęcia zasadniczej działalności branżowej na rzecz zaopatrywanych jednostek i instytucji wojskowych. Napisy wykonane są w kolorze białym. Odznaka przykręcana jest na śrubę gwintowaną M-2 z nakrętką. Egzemplarze odznaki numerowane są na odwrocie.

 

ODZNAKA ROZPOZNAWCZA 2. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

         


Decyzją nr 324/MON z dnia 9 października 2012 r. Minister Obrony Narodowej wprowadził Oznakę Rozpoznawczą 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Decyzja opublikowana została w dniu 16.10.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej pod poz. 397.

Oznaka Rozpoznawcza 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zaprojektowana została przez szefa Sekcji Wychowawczej 2 WOG p. Jacka Kulebę. Oznaka Rozpoznawcza stanowi kształt tarczy hiszpańskiej. Wycinek koła zębatego i kłos zboża symbolizuje zasadniczy charakter działalności logistycznej. Cyfra „2” jest oznaczeniem numeru Oddziału Gospodarczego. Wzdłuż pionowej osi tarczy hiszpańskiej przeprowadzony został podział kolorów z lewej żółty a z prawej czerwony, będących barwami miasta Wrocławia – miejsca dyslokacji 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Wymiary oznaki rozpoznawczej: 79x58 mm. Oznaka rozpoznawcza noszona na mundurze polowym ma takie same kształty i wymiary oraz posiada te same elementy lecz o maskujących kolorach. Obie części tarczy są koloru zielonego o różnych odcieniach: lewa strona – kolor zielony jaśniejszy, natomiast prawa – kolor zielony ciemniejszy.

 

SZTANDAR 2. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

       

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy umieszczone są litery ”WOG”, stanowiące skrót Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Wewnątrz podstawy został umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru. Głowica jest posrebrzana i matowana.

 

Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 2. maja 2013 roku na wrocławskim rynku w Dniu Święta Flagi. Rozpoczęła ją Msza Święta koncelebrowana sprawowana w intencji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenia sztandaru dla 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, której przewodniczył Ksiądz Kardynał Senior Henryk Gulbinowicz. Prezydenta RP reprezentował gen. bryg. Jan Dziedzic – Szef Zarządu Planowania Logistyki P-4 Sztabu Generalnego. Wśród gości byli między innymi: parlamentarzyści Ziemi Dolnośląskiej, przedstawiciele władz administracyjno-samorządowych z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą, Marszałkiem Województwa Rafałem Jurkowlańcem, Wiceprezydentem Wrocławia Adamem Grehlem, Sekretarzem Miasta Włodzimierzem Patalasem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia Jackiem Ossowskim – na czele. Zaproszenia przyjęli także: Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – gen. bryg. Dariusz Łukowski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński, Komendant Miejski Policji insp. Jacek Kaczmarek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jerzy Łabowski, Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz. Byli też obecni dowódcy, szefowie i komendanci zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, organizacji kombatanckich, kadra zawodowa i pracownicy wojska 2. WOG, przedstawiciele szkół, stowarzyszeń i organizacji społecznych, harcerzy oraz związków kombatanckich, mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska.

Sztandar ufundowany został przez społeczeństwo Wrocławia i Dolnego Śląska. Przewodniczącym Komitetu Fundatorów został Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Honorową funkcję rodziców chrzestnych przyjęli Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska oraz rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski.


Symbolicznego wbicia gwoździ honorowych i pamiątkowych w drzewiec sztandaru dokonali:

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. bryg. Jan Dziedzic.

W imieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – gen. bryg. Dariusz Łukowski.

Wojewoda Dolnośląski – Aleksander Marek Skorupa.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Rafał Jurkowlaniec.

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Fundatorów Sztandaru – Wiceprezydent Wrocławia – Adam Grehl.

Rodzice Chrzestni Sztandaru – Ewa Mańkowska – Wicewojewoda Dolnośląski oraz prof. dr hab. Marek Bojarski – rektor UWr.

W imieniu Komendanta 4. Regionalnej Bazy Logistycznej – płk Andrzej Szponar.

Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego – płk Jan Bereza.

Przedstawiciel oficerów - kpt. Mirosław Herba.

Przedstawiciel podoficerów – chor. Krzysztof Karczyński.

Przedstawiciel szeregowych – st. szer. Katarzyna Wójtowicz.

Przedstawicielka pracowników wojska – p. Maria Rosolska.

 
Na drzewcu umieszczone zostały gwoździe pamiątkowe - kolejno od góry:

 • Data utworzenia 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 • Data wręczenia sztandaru wojskowego.
 • Społeczeństwo Miasta Wrocławia.


Poświęcenia sztandaru dokonali: Zastępca Ewangelickiego Biskupa Polowego ks. płk Andrzej Fober, Dziekan Sił Powietrznych ks. prałat płk Janusz Radzik oraz ks. ppłk Aleksander Konachowicz - Dziekan Prawosławnej Parafii Wojskowej Garnizonu Wrocław. Z rąk przedstawiciela Prezydenta RP sztandar odebrał Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego uprzednio z czcią całując płat sztandaru i prezentując go pododdziałom, gościom i zgromadzonym mieszkańcom Wrocławia.

 

 Zaszczytu przyjęcia sztandaru z rąk Komendanta 2. WOG oraz jego prezentacji przed pododdziałami dostąpił poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – kpt. Sebastian Słupczyński, sztandarowy – st. chor. Mirosław Pilny i asystujący st. sierż. Andrzej Aleksiejczyk. Prezentację sztandaru uświetniła salwa honorowa wykonana przez działon 6 armat „Bractwa Kurkowego” miasta Wrocławia.

 
Ostatnim akcentem uroczystości była defilada, do której pododdziały poprowadził mjr Krzysztof Puchała. Kompanię honorową wystawiła 2. kompania regulacji ruchu. W dalszej kolejności za Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych defilowały pododdziały: 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, WSOWL, CSWliChem, 1. psap, 10. pdow, 22. bpg, Policji Państwowej, Służby Celnej oraz pododdział konny Straży Miejskiej.

 
Zgromadzeni na wrocławskim rynku mogli podziwiać również pokaz musztry paradnej w wykonaniu pododdziału Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Blasku ceremonii przekazania sztandaru dodał koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i grupy artystycznej „INWENCJA” z Klubu 1. pułku saperów w Brzegu. Uroczystość uświetnił także pokaz sprzętu wojskowego z 3. BRT, CSWliChem, 1. psap, 10. pdow, 22. bpg, 2. krr i Wydziału Żandarmerii Wojskowej. Natomiast Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu zaprezentowała stoisko promocyjne Wojska Polskiego z okolicznościowymi biało-czerwonymi chorągiewkami i balonikami. Popularnością cieszyła się grochówka wojskowa serwowana przez kucharzy z 2. WOG.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

  
 • BIP