2 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja ogólna

dotycząca przewarzania danych osobowych przez 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Zgodnie z przepisami RODO 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej 2.WOG) jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i zadbać o właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych w związku z wykonywaniem funkcji dysponenta środków budżetowych III stopnia, a zwłaszcza realizacją zadań zabezpieczających inne jednostki i instytucje wojskowe będących na zaopatrzeniu 2.WOG. Niemniej jednak w zakresie, w którym 2.WOG bezpośrednio wykonuje zadania związane z  obronnością, regulacje RODO zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się  odpowiednie procedury resortowe (np. przepisy  o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa powszechnego i wewnętrznego).

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą:

ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, tel. 261 656 200, adres email: 2wog.komenda@ron.mil.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres 2wog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie pod numerem 261 656 460.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 • Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
 • W trakcie danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

  
 • BIP