2 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

2  Wojskowy Oddział Gospodarczy, jako dysponent środków budżetowych III stopnia jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Aby należycie realizować funkcje związane z zabezpieczeniem jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 2 WOG oraz dbać o właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych, których dane są przetwarzane, w 2 WOG zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Jako jednostka wojskowa, 2 WOG wykonuje także zadania związane z  obronnością i zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego. W tym zakresie przepisy RODO zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się  odpowiednie regulacje (np. przepisy  o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa powszechnego).

 

Informacja ogólna

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Administrator.

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG), ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowany przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

 

Inspektor ochrony danych.

Komendant 2 WOG wyznaczył inspektora ochrony danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nim kontaktować:

 • pisemnie: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
 • e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl;
 • telefonicznie: 261 656 460.

 

Cel i podstawy przetwarzania.

2 WOG jako pracodawca i miejsce pełnienia służby wojskowej przetwarza dane pracowników oraz żołnierzy. Jako dysponent środków budżetowych przetwarza dane kontrahentów i ich pracowników, z którymi zawiera umowy na usługi, dostawy i roboty budowlane. Przetwarza również dane osobowe żołnierzy i pracowników jednostek i instytucji wojskowych, które pozostają na zaopatrzeniu 2 WOG. Czynności te są podejmowane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które zostały określone m.in. w następujących aktach prawnych i wynikających z nich aktów wykonawczych:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej,
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • ustawa z dnia 5 lipca 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Dane mogą być przekazywane:

 • innym jednostkom i instytucjom wojskowym,
 • podmiotom świadczącym usługi związane z medycyną pracy,
 • firmom szkoleniowym z zakresu BHP,
 • wojskowym centrum szkoleniowym,
 • firmom szkoleniowym,
 • firmom prowadzącym usługi ochrony mienia,
 • komornikom, firmom windykacyjnym,
 • innym podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. dla celów pomocy społecznej, w celu udostępnienia informacji publicznej).

 

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym w 2 WOG Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Nasze działania w tym zakresie determinuje ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W celu wykonania tych, oraz innych, wynikających z RODO praw należy skierować żądanie na jeden z ww. adresów lub zgłosić się osobiście. Przed realizacją uprawnień będziemy musieli Panią/Pana odpowiednio zidentyfikować.

 

Prawo wniesienie skargi.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zdecydowanej większości jest wymogiem ustawowym wynikającym z ww. aktów prawnych i nie ma w tym zakresie dowolności.

W niektórych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz równocześnie warunkiem zawarcia umowy lub skorzystania z przysługujących praw.

Czasem podanie danych kontaktowych pozwoli nam skontaktowanie się z Panią/Panem i umożliwi terminowe załatwienie ważnej dla Pani/Pana sprawy.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla osób kontaktujących się z 2 WOG drogą elektroniczną:


 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

  
 • BIP