2 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG), ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowany przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

 

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych pod ww. adresem, a także poprzez e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261 656 460.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rozstrzygnięcia wyboru złożonych ofert, zawarcia i realizacji umowy, obsługi ewentualnych roszczeń oraz archiwizacji zgromadzonej w tych celach archiwizacji.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO[1] w związku z:

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 2 WOG zawarł umowy oraz porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującym w 2 WOG Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 

Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jednakże z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z danymi mogą zapoznać się odbiorcy z państwa spoza EOG.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwa następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych z zastrzeżeniem, że zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania oraz uwzględnia przypadki o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);

 

Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz wydanych do nich przepisów wykonawczych.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO).

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP