2 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KLAUZULA INFORMACYJNA - PPK

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(informacja dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych)


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

Administrator.
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG), ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowany przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

Inspektor ochrony danych.
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:
- 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
- e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl;
- telefonicznie: 261 656 460.

Cel i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu systematycznego gromadzenia oszczędności wynikającego z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą to następujące dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PPK); oraz dane finansowe (kwoty składek, okresy składek itp.)

Odbiorcy danych osobowych.
Dane będą przekazane instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane, jako element dokumentacji pracowniczej o której mowa w art. 125a ust. 4 lub 4a ustawy z 17 grudnia 1999 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 10 lub 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Pani/Panu przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych,
- żądania ich sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na jeden z ww. adresów lub zgłosić się osobiście. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana odpowiednio zidentyfikować.

Prawo wniesienie skargi.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku niepodania danych takich jak telefon i e-mail, uczestnictwo w PPK jest możliwe, jednak dokumenty od instytucji finansowej będą przekazywane do uczestnika drogą tradycyjną (papierową).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP