2 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW 2. WOG

 

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD FUNKCJONOWANIA PPK

LINK DO FILMU:

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

PONIŻEJ - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ORAZ MATERIAŁY DO POBRANIA


Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny dla zatrudnionych program długoterminowego oszczędzania.


W PPK mogą uczestniczyć osoby zatrudnione, podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, czyli zarówno Ci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,  powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę jak i pracujący np. na podstawie umowy zlecenia. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy, z których będzie można skorzystać po osiągnięciu 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach i na określonych warunkach  wcześniej. Środki gromadzone na indywidualnym rachunku zgodnie z zapisami ustawy są prywatną własnością uczestnika PPK z zastrzeżeniem art. 105 ustawy o PPK.  W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Wpłaty na rachunek PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od Pracodawcy, Pracownika i Funduszu Pracy (Państwa). Gromadzone w PPK środki będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które różnicują poziom ryzyka, mając na względzie wiek uczestnika. Kontrolę nad PPK w zakresie działalności instytucji, które prowadzić będą obsługę programu, sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Pracodawca wraz z reprezentacją strony społecznej dokona wyboru instytucji zarządzającej PPK. Wybór zarządzającego PPK w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym dokonany zostanie w trybie określonym treścią "Harmonogramu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w 2 Wojskowym Oddziale Gospodarczym" oraz w terminie określonym Ustawą z dnia 4. października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020.1342 t.j. z późn. zm.).

 

1.      START PROGRAMU

Program PPK dla instytucji będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych, w tym naszej, rusza od 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. zostanie zawarta w imieniu i na rzecz Pracowników umowa z instytucją finansową  (umowa o prowadzenie PPK). Od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy zostanie naliczona pierwsza wpłata na rachunek uczestnika PPK. Zatem pierwsza wpłata do PPK będzie naliczone z pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

 

2.      UCZESTNICTWO W PPK

Instytucja finansowa zarządzająca PPK, utworzy indywidualne rachunki PPK dla Uczestników PPK. Zgodnie z zapisami ustawy, automatycznie do PPK zapisani zostaną Pracownicy, którzy skończyli 18 lat, a nie ukończyli 55 roku życia, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, o ile nie zrezygnowali z dokonywania wpłat do PPK.

- Rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest, w każdym momencie po złożeniu podpisanej „Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”, która jest do pobrania w Sekcji Personalnej Wydziału Administracyjnego 2. WOG.  Podpisany dokument należy w oryginale przekazać Kierownikowi Sekcji Personalnej.

- Po rezygnacji, można ponownie przystąpić do PPK składając w Dziale Kadr i Płac podpisany „Wniosek osoby zatrudnionej o ponowne dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i)”, który jest do pobrania w Sekcji Personalnej Wydziału Administracyjnego 2. WOG.  Podpisany dokument należy w oryginale przekazać Kierownikowi Sekcji Personalnej.

Wpłaty dokonywane będą już od kolejnego miesiąca po złożeniu powyższego wniosku. Ponadto, co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku, Pracodawca będzie miał ponowny obowiązek przekazania wpłaty dla wszystkich Pracowników, również tych, którzy zrezygnowali z udziału w PPK. O zbliżającej się dacie wznowienia wpłat, poinformujemy Cię do końca lutego 2023. Jeżeli ponownie nie zdecydujesz się na oszczędzanie w PPK, możesz złożyć „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 55 lat, a nie ukończyła 70 lat, aby stać się uczestnikiem PPK powinieneś złożyć „Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które  ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)”, który jest do pobrania w Sekcji Personalnej Wydziału Administracyjnego 2. WOG.  Podpisany dokument należy w oryginale przekazać Kierownikowi Sekcji Personalnej. Warunkiem przystąpienia będzie odpowiedni staż w firmie, który powinien wynosić co najmniej trzy miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.

Prosimy o przekazywanie oryginałów wniosków o rezygnację i oryginałów wniosków o przystąpienie do Działu Kadr i Płac nie później niż do 4 dnia każdego miesiąca.

3.   SYSTEM WPŁAT I OSZCZĘDZANIA

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od Ciebie – Pracownika, od Nas (Pracodawcy) i Funduszu Pracy (Państwa).

 

Wpłata podstawowa

Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

Maksymalna wpłata

WPŁATY
FINANSOWANE
PRZEZ PRACOWNIKA

2,0% wynagrodzenia brutto; dla Pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto

do 2,0% wynagrodzenia  brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

WPŁATY
FINANSOWANE 
PRZEZ PRACODAWCĘ*

1,5% wynagrodzenia brutto

do 2,5% wynagrodzenia brutto

 

4,0% wynagrodzenia brutto

Łączna maksymalna wpłata

8,0% wynagrodzenia brutto

DOPŁATY Z FUNDUSZU PRACY 

wpłata powitalna – 250 zł, dopłata roczna – 240 zł

* Wpłaty finansowane przez Pracodawcę nie podlegają składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Podstawą do naliczenia wpłaty Pracodawcy (1,5%) oraz Twojej (2%) jest wynagrodzenie stanowiące podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (brutto). Od wpłat dokonanych przez Pracodawcę zostanie odprowadzona z Twojego wynagrodzenia zaliczka na podatek dochodowy.

Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim Pracownik i Pracodawca nie będą odprowadzać wpłat do PPK, w związku z tym, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy  oraz zasiłek z ubezpieczeń społecznych nie stanowią podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ustawa o PPK zakłada również, że Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nie będą mieli dokonywanych wpłat na PPK. Dotyczy to zarówno części finansowanej przez Pracodawcę, jak i Pracownika.

 

4.   WPŁATA DODATKOWA PRACOWNIKA (FAKULTATYWNA)

Masz możliwość złożenia „Deklaracji uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK” o dokonywanie dobrowolnej wpłaty dodatkowej do wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Druk jest do pobrania w Sekcji Personalnej Wydziału Administracyjnego 2. WOG. Podpisany dokument należy w oryginale przekazać Kierownikowi Sekcji Personalnej. W przypadku dokonywania wpłat dodatkowych możesz zrezygnować z dalszego ich pobierania poprzez wybranie stosownego oświadczenia w tejże deklaracji.

 

5.   OBNIŻENIE WPŁATY PODSTAWOWEJ

Wpłata podstawowa na wniosek Pracownika może być obniżona do 0,5%, gdy łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia. Dla przykładu w 2021 r. kwota ta wynosi 3 360 zł brutto miesięcznie i w latach kolejnych zostanie zaktualizowana. Aby obniżyć wpłatę podstawową należy złożyć w Dziale Kadr i Płac podpisaną „Deklarację uczestnika PPK w zakresie finansowania obniżonej wpłaty podstawowej do PPK”. Druk jest do pobrania w Sekcji Personalnej Wydziału Administracyjnego 2. WOG.  Podpisany dokument należy w oryginale przekazać Kierownikowi Sekcji Personalnej.

Jeżeli wynagrodzenie brutto Pracownika w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia, to w każdym takim miesiącu nie uwzględnia się deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej. Wpłata podstawowa będzie wynosiła 2%.


Jeśli pracownik w którymkolwiek miesiącu osiągnie, łącznie ze wszystkich źródeł wynagrodzenie powyżej 120% minimalnego wynagrodzenia, a wpłata podstawowa wyniesie mniej niż 2% to dopłata roczna za rok, w którym to przekroczenie wystąpi, nie będzie przysługiwała.

 

 6.   JAK DZIAŁA PPK?

Wycofanie środków przed 60 rokiem życia:

W każdym momencie możesz skorzystać ze zgromadzonych oszczędności. Jeśli zrobisz to przed osiągnięciem 60 roku życia zostaną one pomniejszone o:
- 19% podatek od zysków kapitałowych tzw. „podatek Belki”;
- 30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy zostanie przekazana do ZUS - zapisywane jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne;
- środki pochodzące z wpłaty powitalnej (250zł) i dopłat rocznych (po 240zł).

Istnieje również możliwość skorzystania ze zgromadzanych środków w przypadku:
- poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu. Przy czym za poważne zachorowanie uważa się całkowitą  niezdolności do pracy, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, bądź zdiagnozowanie jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie PPK.
- na pokrycie wkładu własnego, zaciągając kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu maksymalnie przez okres do 15 lat. Zwrot nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków na cele mieszkaniowe – dotyczy osób przed 45 rokiem życia.

 

Po ukończeniu 60 roku życia możesz rozpocząć proces wypłat zgromadzonych oszczędności, bez względu na to czy pracujesz, czy nie, w następujący sposób: 75% środków:

1)    w co najmniej 120 miesięcznych ratach

2)    w postaci produktów finansowych:

- na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego

- na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie

3)    wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego jeżeli oboje współmałżonków ukończyło 60 lat oraz  jeżeli Twój małżonek,  zawarł z tą samą wybraną instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego.

Pozostała część 25% środków – jednorazowo, chyba że uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę również w formie ratalnej.

Jeżeli jednak preferujesz inne rozwiązanie i chcesz całość zgromadzonych środków wypłacić w dowolnej liczbie rat np. jednorazowa wypłata 100% środków (w jednej racie), wówczas zapłacisz 19% podatek od zysków kapitałowych. Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.  

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu wypłat, Pracodawca nie dokonuje już wpłat na Twój rachunek ani też  nie otrzymujesz dopłat rocznych (240zł).

 

7.   PODZIAŁ I „DZIEDZICZENIE” ŚRODKÓW

Ustawa PPK przewiduje specyficzne regulacje dotyczące nabycia po śmierci środków zgromadzonych przez uczestnika PPK. W celu szczegółowego omówienia kwestii dziedziczenia należy rozważyć:

- Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK pozostającego w związku małżeńskimwybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego uczestnika na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej lub na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, przypadających temu małżonkowi, następuje w formie pieniężnej.

- Podział  pozostałych środków w przypadku śmierci uczestnika PPK pozostającego w związku małżeńskim lub podział wszystkich środków uczestnika nie pozostającego w związku małżeńskim – pozostałe środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK oraz wszystkich środków uczestnika nie pozostającego w związku małżeńskim przekazane są osobą uprawnionym. Środki te w zależności od wniosku osoby uprawnionej, podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub są jej zwracane w formie pieniężnej.

Dyspozycja uczestnika PPK, oznacza wyłączenie tych środków ze spadku po jego śmierci.

Oszczędności gromadzone na Twoim rachunku są Twoimi prywatnymi środkami. W przypadku rozwodu (jeżeli masz wspólność majątkową) są dzielone, a w przypadku Twojej śmierci – dziedziczone. 

 

8.   EGZEKUCJA SĄDOWA I ADMINISTRACYJNA

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

 

9.   ZMIANA PRACY A PPK

W przypadku zmiany pracy będziesz oszczędzać w instytucji finansowej, którą wybrał Twój nowy Pracodawca. Zostanie dla Ciebie utworzony kolejny rachunek PPK. Pamiętaj jednak o poinformowaniu nowego Pracodawcy o wszystkich dotychczasowych umowach o prowadzenie PPK zawartych w Twoim imieniu poprzez złożenie „Oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK”. Druk jest do pobrania w Sekcji Personalnej Wydziału Administracyjnego 2. WOG.  Podpisany dokument należy w oryginale przekazać Kierownikowi Sekcji Personalnej.

Środki już zgromadzone możesz zostawić w starej instytucji (po kilku zmianach Pracodawcy możesz mieć kilka rachunków PPK) lub przenieść do nowej, aby wszystkie środki zgromadzić na jednym rachunku. Jednak, aby zostawić zgromadzone środki w starej instytucji musisz złożyć pracodawcy podpisaną „Deklarację braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową”. Jeżeli nie złożysz deklaracji braku zgody Pracodawca rozpoczyna procedurę dokonania transferu do instytucji finansowej, która jest u nowego Pracodawcy.

 

10.   ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Wybrana instytucja finansowa będzie inwestować Twoje oszczędności w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Polityka inwestycyjna w PPK jest ściśle określona ustawą i zakłada funkcjonowanie co najmniej 8 funduszy zdefiniowanej daty. Uczestnik na podstawie swojej daty urodzenia zostaje zaszeregowany do danego funduszu. Na wniosek Uczestnika możliwa jest zmiana funduszu.

 

Fundusz PPK 2025

Fundusz PPK 2030

Fundusz PPK 2035

Fundusz PPK 2040

Fundusz PPK 2045

Fundusz PPK 2050

Fundusz PPK 2055

Fundusz PPK 2060

Lata urodzenia uczestników PPK

do 1967

1968-1972

1973-1977

1978-1982

1983-1987

1988-1992

1993-1997

1998-2002

 

Głównym celem polityki funduszu zdefiniowanej daty będzie ograniczenie poziomu ryzyka inwestycyjnego, w taki sposób, aby wraz z wiekiem zmniejszać udział akcji w portfelu inwestycyjnym.

Podsumowując, zadaniem instytucji zarządzającej będzie pomnażanie powierzonych jej w ramach PPK środków w celu osiągnięcia jak najwyższego zysku, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa środków, sukcesywnie wraz z upływem czasu dopasowując strukturę portfela inwestycyjnego do wieku Uczestnika.

Należy jednak zawsze pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane.

 

Reguły inwestowania środków w odniesieniu do wieku uczestnika PPK

część udziałowa

(np. akcje, certyfikaty inwestycyjne  oraz jednostki uczestnictwa  funduszy inwestycyjnych)

część dłużna

(np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne,  certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne  papiery wartościowe)

od utworzenia funduszu do 20 lat przed 60 r.ż.

60 - 80%

20 - 40%

20 lat przed 60 r.ż.

40 - 70%

30 - 60%

10 lat przed 60 r.ż.

25 - 50%

50 - 75%

5 lat przed 60 r.ż.

10 - 30%

70 - 90%

osiągnięcie 60 r.ż.

maks. 15%

min. 85%

Więcej informacji odnośnie PPK znajdziesz na oficjalnym portalu rządowym: https://www.mojeppk.pl/

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP