2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Pracownicy 2. WOG - wolne stanowiska.

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy poszukuje kandydatów do pracy w oparciu o umowę o pracę na stanowiska:

 1. ZASTĘPCA KIEROWNIKA INFRASTRUKTURY
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków:
. opracowywanie i przesyłanie dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, ewidencyjnych i korespondencyjnych;
. uczestnictwo w przekazywaniu zbędnych obiektów, terenów i ruchomychskładników materiałowych poza resort obrony narodowej (w szczególności do AMW i WAM),
. nadzór nad gospodarką sprzętem kwaterunkowym, pożarniczym oraz zabezpieczeniem potrzeb jednostek i instytucji wojskowych w ten sprzęt,
. planowanie i organizacja szkolenia specjalistycznego pracowników infrastruktury,
. przestrzeganie ustalonych procedur kontroli i nadzorów w jednostkach terenowych infrastruktury,
. nadzór nad realizacją procesu planowania finansowego i rzeczowego w Infrastrukturze,
. opracowywanie planu nadzorów służbowych w infrastrukturze,
. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi 2. WOG.
- Wymagania dodatkowe:
. praktyczna znajomość MS Office,
. podstawowa praktyczna i teoretyczna wiedza dotycząca zagadnień z dziedziny prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego,
. umiejętność pracy na dokumentacji budowlanej,
. umiejętność pracy w zespole,
. umiejętność działania sytuacjach stresowych przy podwyższonych rygorach czasowych i proceduralnych.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 4000,00 zł. + premia regulaminowa: 20 %, tj. 800,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 4150,00 zł. + premia regulaminowa: 20 %, tj. 830,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Andrzej Międła - tel. 261 656 292.

2. KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 3
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Graniczna 13.
- Ogólny zakres obowiązków:
. organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,
. organizowanie i nadzorowanie konserwacji bieżącej i napraw obsługiwanych obiektów budowlanych oraz zainstalowanych w nich urządzeń technicznych,
. współpraca z przedstawicielami jednostek i instytucji wojskowych w zakresie zapewnienia właściwej obsługi oraz prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych,
. przeprowadzanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych na terenie administrowanym przez sekcję,
. opracowywanie kosztorysów inwestorskich na roboty ogólnobudowlane, realizowane przez sekcję oraz realizowane przez firmy zewnętrzne systemem zleconym.
- Wymagania:
. wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziane kierunkowe lub wyższe,
. doświadczenie zawodowe – min. 4 lata przy wykształceniu średnim, min. 2 lata przy wykształceniu wyższym,
. umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi (skaner, drukarka) oraz pakietem biurowym MS Office,
. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków, umiejętność rozwiązywania problemów oraz odporność na stres.
- Wymagania dodatkowe:
. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
. doświadczenie w pracy w branży budowlanej,
. znajomość przepisów budowlanych.
- Mile widziane:
. znajomość j.angielskiego,
. poświadczenie bezpieczeństwa,
. uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlane.
- Wynagrodzenie (brutto):
. na okres próbny - stawka zasadnicza: 3700,00 zł. + dodatek funkcyjny (30%): 225 zł. + premia regulaminowa (15 %): 550,00 zł. + dodatek stażowy;
. po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3900,00 zł. + dodatek funkcyjny (30%): 225 zł. + premia regulaminowa (15%): 585,00 zł. + dodatek stażowy.
- Wymagane dokumenty: podanie o pracę + CV z dopiskiem „Kierownik SOI-3”) z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
- Osoby do kontaktu: p. Robert Mucha - tel. 261 669 793.

3. INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków: nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi systemem zleceń, wykonywanie, sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych na roboty budowlane; wykonywanie przeglądów obiektów zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3700,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 185,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3800,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 190,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Andrzej Międła - tel. 261 656 292, p. Maria Radwan - tel. 261 656 387.

4. INSPEKTOR SEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Wymagania:
. wykształcenie WYŻSZE z zakresu ochrony środowiska,
. staż pracy min. 12 miesięcy na umowę o pracę,
. umiejętność – specjalność: obsługa komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość przepisów: ustawa o odpadach, prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody, prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustaw.
- Ogólny zakres obowiązków:
. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z gospodarką odpadami w 2 WOG (prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO, koordynowanie odbioru odpadów przez firmy zewnętrzne, uzyskiwanie decyzji na wytwarzanie odpadów),
. nadzór na przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska w 2 WOG (praca w terenie),
. udział w przygotowaniu procedur w zakresie zamówień publicznych,
. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla pracowników Resortu Obrony Narodowej,
. prowadzenie zestawień dot. opłat za korzystanie ze środowiska, urządzeń sozotechnicznych.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2950,00 zł. + premia regulaminowa: 5 % + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3050,00 zł. + premia regulaminowa: 5 % + dodatek stażowy.
Aplikacja na stanowisko, musi zawierać:
. CV i list motywacyjny,
. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych,
. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Termin składania dokumentów: do 23.04.2021 r.
- Osoby do kontaktu: p. Ewelina Piotrowska 261 656 207 / 695 858 028 p. Maria Janiec  261  656 430.

5. SAMODZIELNY REFERENT (infrastruktura - sekcja technicznego utrzymania nieruchomości)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków: przygotowywanie wniosków  oraz dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi na roboty budowlane i usługi, sporządzanie elaboratów rozliczeniowych robót budowlanych i usług zgodnie z wytycznymi, sporządzanie i aktualizacja comiesięczna harmonogramów realizacji zadań remontowych i konserwacyjnych, przygotowywanie pism związanych z realizacją umów na roboty budowlane i usługi, przygotowywanie dokumentów do zgłoszeń do Urzędu Wojewódzkiego  na roboty budowlane, uczestnictwo w przetargach na roboty budowlane i usługi, sprawdzanie ofert na usługi, ustalanie terminów odbiorów pogwarancyjnych i przygotowywanie w tym zakresie korespondencji z SOI i wykonawcami robót, terminowe przygotowywanie zwrotów zabezpieczeń należytego wykonania umów i korespondencja w tym zakresie, przygotowywanie sprawozdań i meldunków z realizacji planów (Power Point).
- Wymagania kompetencyjne: bardzo dobra znajoność obsługi oprogramowania MS Office (Word, Excell,Power Point).
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3100,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 155,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3200,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 160,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Andrzej Międła - tel. 261 656 292.

6. REFERENT (infrastruktura - sekcja realizacji zakupów)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków:
. znajomość, realizacja i przestrzeganie obowiązujących ustaw, przepisów i wytycznych w zakresie wykonywanych zadań dot. zakupów,
. prowadzenie czynności polegających na analizie rynku w związku z realizacją zakupów oraz usług,
. realizacja rocznego planu zaopatrzenia w sprzęt i usługi Infrastruktury oraz podległych jednostek,
. realizacja wpływających do Sekcji wniosków o dokonanie zakupów i usuwanie awarii zgodnie z obowiązującym regulaminem,
. przygotowywanie wniosków oraz dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi oraz poza przetargowymi na dostawy i usługi,
. analiza cen, ofert oraz warunków dostaw i usług oraz przygotowywanie w tym zakresie korespondencji z Sekcjami Obsługi Infrastruktury oraz Wykonawcami,
. sporządzanie umów w oparciu o rozstrzygnięte procedury,
. prowadzenie dokumentacji, baz danych oraz odpowiednich rejestrów dokonywanych zakupów i usług,
. współpraca z firmami zewnętrznymi,
. współpraca z firmami przewozowymi, kurierskimi,
- Wymagania kompetencyjne:
. wykształcenie: średnie,
. biegła obsługa komputera w środowisku Windows wraz z oprogramowaniem MS Office,
. umiejętność pracy pod presją czasu,
. samodzielność w działaniu.
- Wynagrodzenie: stawka zasadnicza: 2980,00 zł. + premia regulaminowa: 5 % + dodatek stażowy.
Aplikacja na stanowisko, musi zawierać:
. CV i list motywacyjny,
. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych,
. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Termin składania dokumentów: do 23.04.2021 r.
- Osoby do kontaktu: p. Ewelina Gadomska, p. Katarzyna Chanecka - tel. 261 656 547.

7. MISTRZ W SPECJALNOŚCI OGÓLNOBUDOWLANEJ
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Pretficza 24 - 28.
- Ogólny zakres obowiązków:
. organizowanie i nadzorowanie robót ogólnobudowlanych,
. przygotowywanie obmiarów do robót konserwacyjnych oraz do kosztorysów inwestorskich,
. sporządzanie zestawień do planów zakupów materiałów i narzędzi,
. udział w przeglądach rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych,
. udział w odbiorach robót wykonywanych systemem gospodarczym i zleconym.
Wymagania dodatkowe:
. uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno - budowlane.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3200,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, + 20% dodatek funkcyjny + dodatek stażowy; po okresie próbnym: 3300,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, + 20% dodatek funkcyjny + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

8. ELEKTRYK (Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Graniczna 13.
- Ogólny zakres obowiązków:
.konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach biurowych i w terenie,
.obsługa agregatów prądotwórczych,
.diagnozowanie, wykrywanie usterek, wykonywanie pomiarów, usuwnie awarii w instalacjach elektrycznych.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3000,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 150,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3100,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 155,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Robert Mucha - tel. 261 669 793, p. Grzegorz Kuprański - tel. 261 669 798.

9. DEKARZ
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Hallera 36/38.
- Ogólny zakres obowiązków:
. prowadzenie bieżących przeglądów dachów i stropodachów,
. wykonywanie napraw bieżących i konserwacji dachów i stropodachów,
. wykonywanie napraw, konserwacji i montażu urządzeń służących do odprowadzenia wody,
. wykonywanie napraw i konserwacji okien dachowych, wyłazów i świetlików,
- Wymagania:
.wykształcenie: zawodowe lub średnie,
.znajomość przepisów BHP w czasie wykonywania prac na wysokości oraz zabezpieczenia miejsca wykonywania prac dekarskich,
.znajomość przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w czasie wykonywania prac dekarskich,
- Wynagrodzenie:
-  na okres próbny 3 m-ce  stawka  wynagrodzenia zasadniczego: 2900,00 zł + premia regulaminowa: 5 %, tj. 145,00 zł + dodatek stażowy;
po okresie próbnym: stawka  wynagrodzenia zasadniczego: 3000,00 zł + premia regulaminowa: 5 %, tj. 150,00 zł + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

10. MONTER
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Kłodzko, ul. Walecznych 59;
- Ogólny zakres obowiązków: konserwacja obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie hydrauliki;
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2900,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 145,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3000,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 150,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Krzysztof Sadowski - tel. 261 647 160.

11. MONTER
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Graniczna 13.
- Ogólny zakres obowiązków: konserwacja obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie hydrauliki.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2830,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 141,50 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2930,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 146,50 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Robert Mucha - tel. 261 669 793, p. Grzegorz Kuprański - tel. 261 669 798.

12. KONSERWATOR (STOLARZ)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Trzmielowicka 28.
- Ogólny zakres obowiązków: konserwacja obiektów budowlanych i urządzeń oraz prace stolarskie.
- Wynagrodzenie - stawka zasadnicza: 2800,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 140,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Robert Mucha - tel. 261 669 793, p. Grzegorz Kuprański - tel. 261 669 798.

13. POMOC KUCHENNA
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na na czas określony: do 31 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia umowy.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Hallera 36/38.
- Ogólny zakres obowiązków:
. przygotowywanie i wstępna obróbka artykułów spożywczych,
. utrzymanie czystości naczyń, narzędzi i sprzętu kuchennego oraz pomieszczeń i zaplecza gastronomicznego,
. wykonywanie niektórych dań,
. wydawanie posiłków klientom,
. przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przygotowywania i wydawania posiłków.
- Wymagania:
.wykształcenie: zawodowe lub średnie,
. aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość jej wyrobienia
- Wynagrodzenie - stawka  wynagrodzenia zasadniczego: 2700,00 zł + premia regulaminowa: 9,2 % + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) Wskazanie stanowiska na jakie się rekrutuje.

3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych, gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na danym stanowisku, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez 2 WOG prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 2 WOG przez najbliższe 6 miesięcy. Prosimy również o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych, zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

6) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 4 i 5 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 

 

Sposób składania dokumentów:

1) Dokumenty z dopiskiem „Referent, Magazynier, itp. (nazwa stanowiska na które się aplikuje)” należy składać osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 50-984 Wrocław ul. Obornicka 100-102.

2) Termin składania ofert: do czasu prowadzenia rekrutacji. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

4) Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

 
Uwagi:

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie prowadzonej rozmowy rekrutacyjnej.

Osoby, których oferty na wskazane stanowisko zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą zapraszane na rozmowę rekrutacyjną, a ich dokumenty będą archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w 2 WOG; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach, będą wykorzystane w tym celu przez okres najbliższych 6 miesięcy, po czym zostaną  zarchiwizowane.

Szczegółowe informacje można również uzyskać poprzez Powiatowy Urząd  Pracy w Kłodzku ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J oraz Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20 – 22.
Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-18 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-11-21 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-04-09 18:08
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP