2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Pracownicy 2. WOG - wolne stanowiska.

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy poszukuje kandydatów do pracy w oparciu o umowę o pracę na stanowiska:

 

1. KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Pretficza 24 - 28.
- Ogólny zakres obowiązków:
. organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,
. przeprowadzanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych na terenie administrowanym przez sekcję,
. opracowywanie kosztorysów inwestorskich na roboty ogólnobudowlane, realizowane przez sekcję oraz realizowane przez firmy zewnętrzne systemem zleconym,
. organizowanie i nadzorowanie konserwacji bieżącej i napraw obsługiwanych obiektów budowlanych oraz zainstalowanych w nich urządzeń technicznych,
. współpraca z przedstawicielami jednostek i instytucji wojskowych w zakresie zapewnienia właściwej obsługi oraz prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych.
Wymagania dodatkowe:
. uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno - budowlane.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3900,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 195,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 4000,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 200,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

2. INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków: nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi systemem zleceń, wykonywanie, sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych na roboty budowlane; wykonywanie przeglądów obiektów zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3700,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 185,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3800,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 190,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Andrzej Międła - tel. 261 656 292, p. Maria Radwan - tel. 261 656 387.

3.REFERENT (Pion ochrony informacji niejawnych)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków:
.prowadzenie i realizacja szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych,
.prowadzenie wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
.nadzorowanie realizacji umów związanych z dostępem do informacji niejawnych w ramach bezpieczeństwa przemysłowego,
.opracowywanie planów szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
.opracowywanie dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych w jednostce,
.wprowadzanie danych związanych z ochroną informacji niejawnych do systemów informatycznych.
- Wymagania:
.wykształcenie: średnie lub wyższe,
.znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych,
.znajomość pakietu MS Office,
.minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku w administracji publicznej.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2900,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 145,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3000,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 150,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Grzegorz Wiśniewski - tel. 261 656 210.

4.REFERENT (Wydział Materiałowy - Służba Środków Bojowych)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków:
.prowadzenie dokumentacji mobilizacyjnej w służbie Środków Bojowych,
.opracowywanie sprawozdań mobilizacyjnych w służbie Środków Bojowych,
.opracowywanie dokumentacji przewozów towarów niebezpiecznych,
.wprowadzanie danych obiętych ochroną informacji niejawnych do systemów informatycznych.
- Wymagania:
.wykształcenie: średnie lub wyższe,
.znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych,
.znajomość pakietu MS Office,
.minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku w administracji publicznej,
.mile widziane uprawnienia doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2800,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 140,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2900,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 145,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: st. chor. sztab. Krzysztof KARCZYŃSKI - tel. 261 656 319.

5. REFERENT Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100-102.
- Ogólny zakres obowiązków:
. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z rozliczaniem usług komunalnych w 2 WOG (terminowe prowadzenie rozliczeń finansowych w programie ZWSI RON z zakresu usług utrzymania porządków, kontrolowanie usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne),
. aktualizacja planów utrzymania porządków na kompleksach administrowanych przez 2 WOG,
. udział w przygotowaniu procedur w zakresie zamówień publicznych,
. przygotowanie danych i opracowanie w zakresie rocznych sprawozdań,
. współpraca z firmami świadczącymi usługi komunalne w zakresie rozliczenia usług, składania reklamacji jakości wykonywanych usług.
- Wynagrodzenie - stawka zasadnicza: 2900,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 145,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Izabela Szwadowska - tel. 261 656 293.
Termin składania dokumentów do 17.07.2020 r.

6. INSPEKTOR (Sekcja Ochrony Środowiska)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100-102.
- Ogólny zakres obowiązków:
. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z gospodarką odpadami w 2 WOG (prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO, koordynowanie odbioru odpadów przez firmy zewnętrzne, uzyskiwanie decyzji na wytwarzanie odpadów),
. nadzór na przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska w 2 WOG (praca w terenie),
. udział w przygotowaniu procedur w zakresie zamówień publicznych,
. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla pracowników,
. prowadzenie zestawień dot. opłat za korzystanie ze środowiska, urządzeń sozotechnicznych.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2950,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 147,50 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3050,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 152,5,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Maria JANIEC - tel. 261 656 430   p. Ewelina Piotrowska - tel. 261 656 207.
Termin składania dokumentów do 17.07.2020 r.

7.SAMODZIELNY REFERENT (infrastruktura - sekcja technicznego utrzymania nieruchomości)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków: przygotowywanie wniosków  oraz dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi na roboty budowlane i usługi, sporządzanie elaboratów rozliczeniowych robót budowlanych i usług zgodnie z wytycznymi, sporządzanie i aktualizacja comiesięczna harmonogramów realizacji zadań remontowych i konserwacyjnych, przygotowywanie pism związanych z realizacją umów na roboty budowlane i usługi, przygotowywanie dokumentów do zgłoszeń do Urzędu Wojewódzkiego  na roboty budowlane, uczestnictwo w przetargach na roboty budowlane i usługi, sprawdzanie ofert na usługi, ustalanie terminów odbiorów pogwarancyjnych i przygotowywanie w tym zakresie korespondencji z SOI i wykonawcami robót, terminowe przygotowywanie zwrotów zabezpieczeń należytego wykonania umów i korespondencja w tym zakresie, przygotowywanie sprawozdań i meldunków z realizacji planów (Power Point).
- Wymagania kompetencyjne: bardzo dobra znajoność obsługi oprogramowania MS Office (Word, Excell,Power Point).
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3100,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 155,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3200,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 160,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Andrzej Międła - tel. 261 656 292.

8. STARSZY TELEINFORMATYK
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków:
.administracja lokalnym komponentem sieci teleinformatycznej, prowadzenie stosownej dokumentacji,
.instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego oraz konfiguracja stacji roboczych i urządzeń aktywnych zgodnie z dedykowaną dokumentacją,
.diagnozowanie i ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego, proponowanie konstruktywnych zmian ulepszających aktualną konfigurację,
.prowadzenie szkoleń z użytkownikami stanowisk komputerowych,
.obsługa systemu Helpdesk w zakresie pomocy użytkownikom stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3200,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 160,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3400,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 170,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Andrzej Maliszewski - tel. 261 656 431, 519 727 867.

9. MONTER
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Kłodzko, ul. Walecznych 59;
- Ogólny zakres obowiązków: konserwacja obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie hydrauliki;
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2900,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 145,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3000,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 150,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Krzysztof Sadowski - tel. 261 647 160.

10. MONTER
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Graniczna 13.
- Ogólny zakres obowiązków: konserwacja obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie hydrauliki.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2900,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 145,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3000,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 150,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Robert Mucha - tel. 261 669 793, p. Robert Trześniewski - tel. 261 669 790.

11. MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Milicz, ul. Wojska Polskiego 30.
- Ogólny zakres obowiązków: konserwacja i usuwanie usterek w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2700,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 135,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2800,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 140,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

12. WARTOWNIK (dwa stanowiska do obsadzenia)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wilczyn Leśny, (koło Obornik Śląskich).
- Ogólny zakres obowiązków: ochrona obiektów.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2750,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 137,50 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2850,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 142,50 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Dariusz Chodor - tel. 261 653 519.

13. KUCHARZ (1 wolne miejsce zatrudnienia)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony.
- Miejsce pracy: Oleśnica, ul. Wileńska 14.
- Ogólny zakres obowiązków: przygotowywanie potraw zgodnie z obowiązującymi standardami, przestrzeganie przepisów systemu HACCP.
- Wynagrodzenie: stawka zasadnicza: 2477,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 123,85 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) Wskazanie stanowiska na jakie się rekrutuje.

3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych, gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na danym stanowisku, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez 2 WOG prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 2 WOG przez najbliższe 6 miesięcy. Prosimy również o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych, zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

6) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 4 i 5 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 

Plik z wersją elektroniczną wyrażenia zgody znajduje się tutaj: LINK.

 

Sposób składania dokumentów:

1) Dokumenty z dopiskiem „Referent, Magazynier, itp. (nazwa stanowiska na które się aplikuje)” należy składać osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 50-984 Wrocław ul. Obornicka 100-102.

2) Termin składania ofert: do czasu prowadzenia rekrutacji. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

4) Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

 
Uwagi:

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie prowadzonej rozmowy rekrutacyjnej.

Osoby, których oferty na wskazane stanowisko zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą zapraszane na rozmowę rekrutacyjną, a ich dokumenty będą archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w 2 WOG; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach, będą wykorzystane w tym celu przez okres najbliższych 6 miesięcy, po czym zostaną  zarchiwizowane.

Szczegółowe informacje można również uzyskać poprzez Powiatowy Urząd  Pracy w Kłodzku ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J oraz Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20 – 22.

Załączniki

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-18 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-11-21 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-06-30 19:39
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP