BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
PRACA

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy poszukuje kandydatów do pracy w oparciu o umowę o pracę na stanowiska:

 

 

1. REFERENT
- rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony;
- miejsce pracy: Wrocław ul. Obornicka 100 - 102;
- ogólny zakres obowiązków: prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowalne, nadzór formalno - prawny postępowań o udzielenie zamówień wraz z wykonywaniem czynności wynikających z zapisów ustawy PZP, prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przyjętym regulaminem wraz z ich archiwizacją, prowadzenie rejestrów postępowań w formie pisemnej i elektronicznej;
- wynagrodzenie - stawka zasadnicza: 2.285,00 zł. +
premia regulaminowa: 5 %, tj. 114,25,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym stawka zasadnicza: 2385,00 zł. + 5 % premii regulaminowej, tj. 119,25 zł + dodatek stażowy;
- osoba do kontaktu: p. Jakub Wesołowski 261 656 244.

 

 

2. POMOC KUCHENNA (2 wolne miejsca zatrudnienia)
- rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony;
- miejsce pracy: Duszniki Zdrój ul. Sudecka 49;
- ogólny zakres obowiązków: pomoc w przygotowywaniu potraw i wydawaniu posiłków oraz inne prace pomocnicze;
- wynagrodzenie - stawka zasadnicza: 2170,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 108,50 zł. + dodatek stażowy;
- osoba do kontaktu: p. Krzysztof Warczyk 261 647 320.

 

3. MONTER
- rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony;
- miejsce pracy: Kłodzko, ul. Walecznych 59;
- ogólny zakres obowiązków: konserwacja obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie hydrauliki;
- wynagrodzenie - stawka zasadnicza: 2150,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 107,50 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym stawka zasadnicza: 2250,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 112,50 zł  + dodatek stażowy;
- osoba do kontaktu: p. Krzysztof Sadowski 261 647 160.

 

4. KUCHARZ (2 wolne miejsca zatrudnienia)
- okres zatrudnienia: czas określony do 31.12.2019 r.;
- miejsce pracy: Wrocław,  ul. Pretficza 26;
- ogólny zakres obowiązków: przygotowywanie potraw, wydawanie posiłków;
- wynagrodzenie - stawka zasadnicza: 2220,00 zł., premia regulaminowa: 5 %, tj. 111,00 zł. + dodatek stażowy;
- osoba do kontaktu: p. Jacek Linkowski 261 651 778, 723 254 062.

 

5. MAGAZYNIER
- rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na  czas nieokreślony;
- miejsce pracy: Wrocław ul. Trzmielowicka 28;
- ogólny zakres obowiązków: prowadzenie obowiązującej dokumentacji magazynowej, przyjęcie i rozładunek towaru, wydawanie materiałów i sprzętu z magazynu, kontrola zgodności stanów magazynowych;
- wynagrodzenie - stawka zasadnicza: 2200,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 110,00 zł.  + dodatek stażowy; po okresie próbnym stawka zasadnicza: 2300,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 115,00 zł  + dodatek stażowy;
- osoba do kontaktu: p. Robert Mucha 261 669 793, p. Robert Trześniewski 261 669 790.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wymagane dokumenty:

 

1) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

2) Wskazanie stanowiska na jakie się rekrutuje.

 

3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

4) Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

5) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez 2 WOG proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 2 WOG przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

6) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 4 i 5 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 

Plik z wersją elektroniczną wyrażenia zgody można pobrać z naszej strony z zakładki „Dokumenty do pobrania”.


Sposób składania dokumentów:

 

1) Dokumenty z dopiskiem „Referent, Magazynier, itp. (nazwa stanowiska na które się aplikuje)” należy składać osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy , 50-984 Wrocław ul. Obornicka 100-102.

 

2) Termin składania ofert: do czasu prowadzenia rekrutacji. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

3) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

4) Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

 


Uwaga:
- Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie prowadzonej rozmowy rekrutacyjnej.
- Osoby, których oferty na wskazane stanowisko zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą zapraszane na rozmowę rekrutacyjną, a ich dokumenty będą archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w 2 WOG; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach, będą wykorzystane w tym celu przez okres najbliższych 6 miesięcy, po czym zostaną  zarchiwizowane.
 

 

Szczegółowe informacje można również uzyskać poprzez Powiatowy Urząd  Pracy w Kłodzku ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J oraz Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20 – 22.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych