BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
– Klauzula informacyjna dla pracowników

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW  I ŻOŁNIERZY 2 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 5 kwietnia 2016r.) (RODO), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
    z siedzibą ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław.

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel.: 261656460, 2wog.iod@ron.mil.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
    pracownicy RON - realizacji przez pracodawcę zadań w zakresie zatrudnienia na podstawie kodeksu pracy,
    żołnierze - realizacji przez Komendanta zadań związanych ze służbą wojskową - na podstawie ustawy o służbie      
    wojskowej żołnierzy zawodowych.
    Dane Państwa przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a), b), c) i d) RODO.

 

4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jednostki organizacyjne podległe MON oraz inne upoważnione organy
     administracji publicznej i podmioty na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych.

 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
    w rozumieniu RODO.

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas - określony w przepisach kodeksu pracy
    i przepisach ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 

7. Posiadacie Państwo zgodnie z RODO i na zasadach tam określonych, prawo dostępu do treści swoich danych
    oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
    prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
    bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
    iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących2, narusza przepisy RODO.

 

9. Podaliscie Państwo swoje dane osobowe pracodawcy, bo podanie ich było warunkiem nawiązania stosunku
    pracy czy stosunku służbowego w 2 WOG.

 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

     profilowania w rozumieniu RODO.  

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych